Darmowa dostawa od 550,00 zł
Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Regulamin sklepu

Regulamin sklepu

1. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osoba prawna, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawna, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
 2. Konsument – Klient, który jest osoba fizyczna i spełnia kryteria określone w definicji z art. 22[1] Kodeksu Cywilnego. Zgodnie z ta definicja za Konsumenta uważa się osobę fizyczna dokonująca z przedsiębiorca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarcza lub zawodowa.
 3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 4. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług droga elektroniczna w ramach sklepu internetowego [autoklaw.pl];
 5. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod autoklaw.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
 6. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
 7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy MEDBIT.PL Sp. z o.o. a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
 8. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);
 9. Ustawa o świadczeniu usług droga elektroniczna – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług droga elektroniczna (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

2. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem: autoklaw.pl i jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy o świadczeniu usług droga elektroniczna.
 2. Sklep internetowy, działający pod adresem: autoklaw.pl, prowadzony jest przez
 • MEDBIT.PL Sp. z o.o., Dolina Zielona 19B, 65-154 Zielona Góra.
 • Sad rejestrowy: SAD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAL GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SADOWEGO
 • KRS: KRS 0000240549
 • NIP: 9730839010
 • REGON: 080040490
 • Kapitał zakładowy: 57 000,00 zl
 • Podstawowe dane kontaktowe: tel. 68 416 16 11, fax. 68 411 42 60
 1. Niniejszy Regulamin określa w szczególności :
  1. zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
  2. warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego; 
  3. warunki i zasady składania droga elektroniczna Zamówień w ramach sklepu internetowego;
  4. zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach sklepu internetowego.
 2. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
  1. Safari, Internet Explorer, Edge, Google Chrome, Mozilla itp w wersji nowszej z włączona obsługa apletów Javy,
  2. minimalna rozdzielczość ekranu 800 x 600 pikseli.
 3. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa MEDBIT.PL Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.
 4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasię za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu oraz zapisać jego treść i sporządzić wydruk.

3. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

 1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
 2. Klient zobowiązany jest do:
  1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
  2. korzystania ze sklepu internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
  3. korzystania ze sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

4. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży.                 

 1. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetowa autoklaw.pl, dokonać wyboru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie. 
 3. Wybór zamawianych przez Klienta Towarów dokonywany jest poprzez ich dodanie do koszyka.
 4. W trakcie składania Zamówienia – do momentu kliknięcia w przycisk Zamawiam Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 5. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego zamówienia. Podsumowanie zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
  1. przedmiotu zamówienia,
  2. jednostkowej oraz licznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
  3. wybranej metody płatności,
  4. wybranego sposobu dostawy,
  5. czasu dostawy,
 6. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest podanie danych osobowych oznaczonych, jako obowiązkowe oraz naciśniecie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.
 7. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z MEDBIT.PL Sp. z o.o. Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
 8. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail, zawierająca ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
 9. Umowę traktuje się za zawarta z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
 10. Umowa zawierana jest w jeżyku polskim. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostepnienie danych Zamówienia oraz ogólnych warunków (Regulamin sklepu internetowego) następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej.

5. Dostawa.                 

 1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się wybrana przez Klienta forma przesyłki. Koszty dostawy zostaną wskazane w momencie składania Zamówienia. Maksymalne koszty dostawy, to:
  • 19,00 zł dla dostawy przez kuriera DHL i dokonaniu przedpłaty za pośrednictwem jednej z dostępnych form płatności,
  • 23,00 zł dla dostawy przez kuriera DHL i wybraniu płatności przy odbiorze Zamówienia,
  • 0,00 zł dla każdej formy dostawy dla wartości brutto Zamówienia powyżej kwoty 700,00 zł. 
 3. Termin realizacji dostawy wynosi od 2 do 14 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia lub dostępności zamówionego towaru.

6. Ceny i metody płatności.

 1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT.
 2. Klient ma możliwość uiszczenia zapłaty ceny:
  1. przelewem na numer konta bankowego 07 1050 1911 1000 0023 2026 4183,
  2. płatnością za pośrednictwem dostępnych w sklepie systemów płatności elektronicznych,
  3. przelewem w terminie do 14 dni od momentu złożenia zamówienia.

7. Prawo do odstąpienia od umowy.

 1. Klientowi, który jest Konsumentem przysługuje 14 dniowy termin do odstąpienia od umowy. Konsument ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, musza Państwo poinformować nas MEDBIT.PL Sp. z o.o., Dolina Zielona 19B, 65-154 Zielona Góra, e-mail: info@medbit.pl, o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przyklad pismo wysłane poczta, faksem lub poczta elektroniczna).
 3. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy dostępnego po zalogowaniu się na swoje konto w sklepie autoklaw.pl, jednak nie jest to obowiązkowe.
 4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informacje dotycząca wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

8. Skutki odstąpienia od umowy.

 1. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba ze wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 2. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 3. Prosimy odesłać lub przekazać nam rzecz pod adres MEDBIT.PL Sp. z o.o., Dolina Zielona 19B, 65-154 Zielona Góra, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni

9. Reklamacje dotyczące Towarów.

 1. MEDBIT.PL Sp. z o.o. jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1] - 556[3] i kolejnych Kodeksu Cywilnego.
 2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw gwarantowanych ustawowo, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres e-mail: info@medbit.pl. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.
 3. Sprzedawca nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taka możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

10. Reklamacje w zakresie świadczenia usług droga elektroniczna.

 1. Sklep internetowy podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania serwisu i stron internetowych sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości techniczne zgłoszone przez Klientów.
 2. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem serwisu i stron internetowych sklepu, Klient może zgłaszać pisemnie na adres: MEDBIT.PL Sp. z o.o., Dolina Zielona 19B, 65-154 Zielona Góra, mailowo pod adres info@medbit.pl.
 3. W reklamacji Klient powinien opisać rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

11. Rozstrzyganie sporów i postanowienia końcowe.

 1. Klient, który jest Konsumentem, może w razie zainteresowania skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Spory dotyczące zakupów internetowych można rozwiązać w drodze postepowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu przed sadem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Konsument może również skorzystać z innych metod pozasądowego rozwiazywania sporów i np. złożyć swoja skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie maja zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług droga elektroniczna oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
Zaufane Opinie IdoSell
4.64 / 5.00 11 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2021-05-13
Wszystko wporzadku, polecam
2021-07-01
Wszystko
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixel